查询首页 | 网站地图 | 新年祝福短信问题反馈QQ:2402432782 | 设为首页 | 加入收藏
实用查询 » 新华字典 » 长的意思,解释,含义,拼音,读音,长的新华字典解释
新华字典查询

请输入查询关键词

长的意思,长的解释,长怎么读

   
拼    音:chángzhǎng
部    首:长笔画数:4
五笔86:TAYI五    行:火

(長)
cháng
两端的距离:长度。
长度大,与“短”相对,指空间,亦指时间:长短。长空。长短句(词的别名)。长夜(a.漫长的黑夜;b.喻黑暗的日子)。长风破浪(喻志趣远大)。长歌代哭(以歌代哭)。
优点,专精的技能:特长。专长。各有所长。
对某事做得特别好:他长于写作。
少幼消短

康熙字典

【戌集上】【長字部】 长
〔古文〕镸𨱗𠤐𠑷𠔊𠑻𠑿𡕣【唐韻】【集韻】直良切【正韻】仲良切,𠀤音場。【增韻】短之對也。【孟子】今交九尺四寸以長。【前漢·田橫傳】尺有所短,寸有所長。 又久也。【詩·商頌】濬哲維商,長發其祥。【箋】長,猶久也。【老子·道德經】天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生。 又遠也。【詩·魯頌】順彼長道,屈此羣醜。【箋】長,遠也。【古詩】道路阻且長。 又常也。【陶潛·歸去來辭】門雖設而長關。【李商隱詩】風雲長爲護儲胥。 又大也。【世說新語補】願乗長風,破萬里浪。 又善也。【晉書·樂廣傳】論人必先稱其所長。【唐書·韓琬傳】文藝優長。 又【博雅】長,挾也。 又【吳語】孤敢不順從君命,長弟許諾。【註】長弟,猶云先後也。 又星名。【博雅】太白謂之長庚。【詩·小雅】東有啓明,西有長庚。【傳】日旦出,謂明星爲啓明。日旣入,謂明星爲長庚。 又宮名。【班固·西都賦】北彌明光而亙長樂。【謝朓·怨情詩】掖庭聘絕國,長門失歡宴。【註】長門,漢𨻰皇后所居。 又地名。【玉海】長安,本關中地,西漢建都于此,後因謂天子所都爲長安。 又山名。【說林】公見東陽長山,曰:何其坦迤。【金史·禮志】有司言,長白山在興王之地,禮合尊崇。 又國名。【山海經】有鹽長之國。 又獸名。【山海經】有獸焉,其狀如禺,而四耳,其名長右。 又草名。【爾雅·釋草】長楚,銚芅。【疏】長楚,一名銚芅。 又姓。【左傳·僖二十八年】甯子先長牂守門。【註】長牂,衞大夫。又仲長,複姓。又長乗,神名。【山海經·郭璞贊】九德之氣,是生長乗。人狀犳尾,其神則凝。妙物自潛,世無得稱。 又【韻會】【正韻】𠀤展兩切,音掌。孟也。【易·乾卦】元者,善之長也。【疏】元爲施生之宗,故言元者善之長也。【戰國策】君長齊奚以薛爲。【註】長,雄長之長。 又齒高也。【書·伊訓】立愛惟親,立敬惟長。【禮·曲禮】年長以倍,則父事之。十年以長,則兄事之。五年以長,則肩隨之。 又位高也。【書·益稷】外薄四海,咸建五長。【傳】言至海諸侯五國,立賢者一人爲方伯,謂之五長,以相統治。【釋文】五長,衆官之長。 又【周禮·天官·大宰】乃施則于都鄙,而建其長。【註】長謂公卿大夫,王子弟之食采邑者。 又進也。【易·泰卦】君子道長,小人道消也。 又生長也。【孟子】苟得其養,無物不長。 又長養之也。【前漢·董仲舒傳】陽常居大夏,而以生育養長爲事。 又【詩·大雅】克明克類,克長克君。【箋】敎誨不倦曰長。 又官名。【左傳·襄十一年】秦庶長鮑庶長武帥師伐晉,以救鄭。【註】庶長,秦爵也。 又縣名。【左傳·襄十八年】夏,晉人執衞行人石買于長子。【註】長子縣,屬上黨郡。 又【集韻】【韻會】【正韻】𠀤直亮切,音仗。【集韻】度長短曰長。 又【集韻】餘也。【正韻】多也,宂也,剩也。【論語】長一身有半。【世說新語】平生無長物。【陸機·文賦】故無取乎宂長。 又【正韻】知亮切,音障。增盛也。【韓愈詩】得時方長王。
考證:〔【杜甫詩】風雲長爲護儲胥。〕 謹按籌筆驛詩爲李商隱作。杜甫改李商隱。〔【周禮·大冢宰】乃施則于都鄙,而建其長。〕 謹照原書大冢宰改大宰。

古汉语字典

长 cháng
①〈形〉长,与“短”相对。《劝学》:“登高而招,臂非加~也,而见者远。”《谏太宗十思疏》:“斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流~也。”
②〈形〉高;高大。《公输》:“荆有~松文梓楩楠豫章,宋无~木。”
③〈形〉长久;久远。《庄子·秋水》:“吾~见笑于大方之家。”《石壕吏》:“存者且偷生,死者~已矣。”
④〈形〉广;广阔。《柳毅传》:“~天茫茫,信耗莫通。”《岳阳楼记》:“而或~烟一空,皓月千里。”
⑤〈动〉擅长。《冯婉贞》:“莫如以吾所~攻敌所短。”
⑥〈副〉经常。王安石《书湖阴先生壁》:“茅檐~扫净无苔,花木成畦手自栽。”zhǎng
①〈动〉生长。《采草药》:“用叶者取叶初~足时。”
【又】〈动使动〉使……生长;扶养;抚育。晃错《论贵粟疏》:“养孤~幼在其中。”
②〈动〉增长;滋长。《赤壁赋》:“盈虚者如彼,而卒莫消~也。”《论积贮疏》:“淫侈之俗日日以~,是天下之大贼也。”
③〈形〉年纪大;辈分高。《师说》:“是故无贵无贱,无~无少,道之所存,师之所存也。”
④〈形〉排行第一。《屈原列传》:“~子顷襄王立,以其北子兰为令尹。”
⑤〈名〉兄;哥哥。常“兄~”、“~兄”连用。《木兰诗》:“阿爷无大儿,木兰无~兄。”
⑥〈名〉首领;头领。《陈涉世家》:“陈涉、吴广皆次当行,为屯~。”
【又】做……首领;当头领。《记王忠肃公翱事》:“而翁~铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。”
【长才】高才,英才。
【长跪】直身而跪。古人席地而坐,坐时两膝据地以臀部著足跟。跪则伸直腰股,以示庄重。《后汉书·李善传》:“有事则~请白,然后行之。”
【长世】绵续久存。
【长亭】秦汉时十里修亭,谓之长亭,供往来的人休憩。也是送别的地方。柳永《雨霖铃》:“寒蝉凄切,对~晚,骤雨初歇。”
【长君】1.古称年长之君主。2.称别人长兄。
【长吏】1.吏秩之尊者。2.泛指上级官长。白居易《赠友》诗之四:“~久于政,然后风教敦。”
【长者】1.年纪大,辈分高的人。2.性行谨厚、有德望的人。《史记·魏公子列传》:“市人皆以赢为小人,而以公子为~,能下士也。”

长字演变过程


甲骨文
小篆
楷体

长--字组词

更多

提示:本字典里的部分汉字超出了GBK编码的范围,如果要正确显示全部汉字,请下载国际标准超大字符集字体支持包。下载地址

网友正在查
实用查询工具

关于我们 | 友情链接 | 免责声明
© 2008-2011 xpcha.com 浙ICP备05066288号